ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βασισμένο πάνω σε έρευνα σχετική με την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών, το πρόγραμμα FRIEND-SHIP περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα παρέμβασης διάρκειας 6 εβδομάδων για εκπαιδευτικούς και μαθητές στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την βελτίωση της κοινωνικής συμμετοχής. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνει δραστηριότητες που προωθούν την ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, που ενισχύουν την αυτο-εικόνα τους, την κατανόηση της ένταξης και της διαφορετικότητες, καθώς και τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητές τους και τις φιλικές τους σχέσεις. Το πρόγραμμα FRIEND-SHIP θα συλλέξει συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος παρέμβασης στις AT, DE, EL και PT.

  • IO1 «Βελτιώνοντας την κοινωνική συμμετοχή των μαθητών» – συγκριτική ανάλυση των επιδράσεων του προγράμματος
  • IO2 Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εργαλείου «FRIEND-SHIP» για τον καθορισμό της συμμετοχής των μαθητών στην κοινωνική ζωή της τάξης τους
  • IO3 Εφαρμογή σε σχολεία του προγράμματος παρέμβασης «FRIEND-SHIP» διάρκειας 6 εβδομάδων και αξιολόγηση του με τη συμμετοχή 40 εκπαιδευτικών και 400-600 μαθητών συνολικά
  • IO4 Συγγραφή «Εγχειριδίου FRIEND-SHIP για εκπαιδευτικούς» ως ένα σύντομο οδηγό που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος συμπεριλαμβανομένων σχετικών φύλλων εργασίας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  • Προπαρασκευαστική φάση: Κατά την προπαρασκευαστική φάση, τα μέλη της κοινοπραξίας θα αποκτήσουν την άδεια χρήσης του πρωτότυπου προγράμματος παρέμβασης (Κύκλος των Φίλων), θα εκπονήσουν μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των ήδη εφαρμοσμένων προγραμμάτων ενίσχυσης κοινωνικής συμμετοχής σε διάφορα Ευρωπαϊκά σχολικά πλαίσια, και θα συντάξουν σχετική έκθεση στην οποία θα συνοψίζονται τα συμπεράσματα. Το ηλεκτρονικό εργαλείο καθορισμού κοινωνικής συμμετοχής θα προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από τις τέσσερις χώρες. Επιπλέον, σε αυτήν τη φάση λαμβάνει χώρα η διακρατική Εκπαίδευση των συμμετεχόντων δασκάλων και καθηγητών.
  • Φάση υλοποίησης στα σχολεία: Το ηλεκτρονικό εργαλείο καθορισμού κοινωνικής συμμετοχής και το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά σε περιόδους 6 εβδομάδων σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία των συνεργαζόμενων εταίρων και, παράλληλα, θα αξιολογηθούν.
  • Φάση συγγραφής εγχειριδίου: Τέλος, τα μέλη της κοινοπραξίας θα συνοψίσουν τα αποτελέσματα με έναν σύντομο και προσιτό στους εκπαιδευτικούς τρόπο, προκειμένου να παρουσιάσουν στους εκπαιδευτικούς των ευρωπαϊκών χωρών τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος και την προώθηση των κοινωνικών δεσμών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.